Biblioteka cyfrowa

Agnieszka Wower | aktualizacja: 01 marzec 2016

Zbiory cyfrowe CDPGŚ

Biblioteka CDPGŚ udostępnia stopniowo swoje zasoby cyfrowe w serwisie internetowym Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

W 2009 roku biblioteka CDPGŚ przystąpiła do Porozumienia o współtworzeniu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, której celem jest prezentacja w Internecie kulturowego dziedzictwa Śląska w jego historycznej i współczesnej różnorodności, publikowanie naukowego dorobku regionu oraz wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej.

Śląska Biblioteka Cyfrowa współpracuje z Federacją Bibliotek Cyfrowych (FBC) - serwisem internetowym, którego podstawowym celem jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o dostępnych on-line zbiorach polskich instytucji nauki i kultury. Funkcje serwisu FBC bazują na opisach (metadanych) publikacji cyfrowych dostępnych w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach współpracujących z FBC. Zadaniem Federacji jest umożliwienie użytkownikom przeszukiwania tylko wybranych źródeł danych, w sposób precyzyjniejszy niż pozwalają na to ogólne wyszukiwarki. Użytkownicy przeszukując tę bazę otrzymują odnośniki do obiektów znajdujących się we współpracujących z FBC bibliotekach cyfrowych. Ponadto FBC przekazuje zgromadzone dane innym serwisom internetowym, takim jak np. Europejska Biblioteka Cyfrowa EUROPEANA, czy DART-Europe.

Kolekcja NATURA

Kolekcja biblioteczna NATURA w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, przedstawia cyfrowe kopie różnorodnych materiałów (książek, czasopism, prac naukowych, pomocy dydaktycznych, druków ulotnych, fotografii, zbiorów muzealnych i in.), związanych ze śląską przyrodą. Kolekcja dokumentuje dzieje śląskiego przyrodoznawstwa, bogactwo i przeobrażenia środowiska przyrodniczego oraz działalność ochronną i edukacyjną. Kolekcja utworzona została w grudniu 2015 roku, a jej pomysłodawcą i koordynatorem jest Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

Zawartość kolekcji NATURA (ważniejsze hasła przedmiotowe i słowa kluczowe):
- Przyroda ożywiona – flora/rośliny (rośliny naczyniowe, mszaki), roślinność i siedliska, glony, porosty, grzyby, śluzowce, fauna/zwierzęta (bezkręgowce, kręgowce).
- Przyroda nieożywiona – wody powierzchniowe, geologia i wody podziemne, geomorfologia, gleby, krajobraz, atmosfera i klimat, surowce mineralne, hałas.
- Ochrona środowiska – obszary i obiekty chronione oraz cenne przyrodniczo, geostanowiska, korytarze ekologiczne, czynna ochrona przyrody, hodowle zachowawcze, ochrona wód/gleb/powietrza/powierzchni ziemi/złóż, fundusze.
- Zieleń komponowana – parki miejskie, parki zabytkowe, aleje, wielkie kompozycje przestrzenne, ogródki działkowe.
- Monitoring środowiska – monitoring siedlisk i gatunków oraz przyrody nieożywionej.
- Badania i edukacja – badania naukowe, przyrodnicy, ośrodki edukacji ekologicznej, ścieżki przyrodnicze, wystawy przyrodnicze.
- Użytkowanie środowiska – eksploatacja surowców, gospodarka łowiecka, gospodarka rybacko-wędkarska, gospodarka leśna, gospodarka wodna, gospodarka rolna, turystyka, zwierzęta hodowlane, obiekty uciążliwe dla środowiska.
- Kolekcje przyrodnicze – zielniki, zbiory muzealne, kolekcje arboretów oraz ogrodów botanicznych i zoologicznych.
- Organizacje przyrodnicze – towarzystwa naukowe, organizacje pozarządowe.
- Dokumenty kartograficzne – mapy, atlasy.
- Dokumenty audiowizualne – audycje radiowe i telewizyjne, film, fotografia, muzyka.

Wybrane wyszukiwarki zasobów cyfrowych

Podziel się ze społecznością

×