Opracowania zlecone

| aktualizacja: 07 marzec 2016

Wykaz opracowań sporządzonych dla Centrum w latach: 1995-2007, 2010. W przygotowaniu wykaz z lat: 2009, 2012-2015.

2011

...

2010

Sporządzenie "Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030". Dla potrzeb raportu o stanie przyrody zostały wykonane na zlecenie Centrum następujące opracowania:

 • „Czerwona lista mszaków województwa śląskiego”,
 • „Czerwona lista zbiorowisk mszystych województwa śląskiego”,
 • „Czerwona lista porostów województwa śląskiego”,
 • „Czerwona lista zbiorowisk porostów województwa śląskiego”,
 • „Czerwona lista kręgowców województwa śląskiego” (ryby, płazy i gady, ptaki, ssaki),
 • „Czerwona lista wybranych bezkręgowców województwa śląskiego” (chrząszcze, motyle dzienne i nocne, ślimaki wodne),
 • Różnorodność biologiczna terenów poprzemysłowych w województwie śląskim,
 • Ochrona in situ i ex situ gatunków i siedlisk przyrodniczych,
 • Studium ochrony krajobrazu województwa śląskiego – zakres merytoryczny opracowania.

2008

...

2007

 • Penczak T. 2007. Korytarze ichtiologiczne w dorzeczu Pilicy. Katowice, ss. 20.
 • Kmiecik P. 2007. Znaczenie zbiorników wodnych w Dolinie Czarnej Przemszy jako ptasich korytarzy migracyjnych. Katowice, ss. 37.
 • Kotusz J. 2007. Korytarze ichtiologiczne w dorzeczu Odry (z wyłączeniem Warty). Wrocław, ss. 30.
 • Jelonek M., Klich M. 2007. Korytarze ichtiologiczne w dorzeczu Wisły. Kraków.
 • Kruk A. 2007. Korytarze ichtiologiczne w dorzeczu Warty (koryto główne). Łódź, ss. 28.
 • Grabowska J. 2007. Korytarze ichtiologiczne w dorzeczu Liswarty. Łódź, ss. 26.
 • Pierużek-Nowak S., Mysłajek R.W. 2007. Korytarze teriologiczne dla dużych ssaków drapieżnych i kopytnych. Twardorzeczka, ss. 76.
 • Profus P., Kościelny H. 2007. Korytarze ornitologiczne. Katowice, ss. 87.
 • Świerad J. 2007. Korytarze herpetologiczne. Katowice, ss. 42.
 • Sołtysiak M. 2007. Korytarze herpetologiczne. Katowice, ss. 17.
 • Kurek R. 2007. Istniejące i projektowane przejścia dla dużych ssaków na autostradach i drogach ekspresowych w województwie śląskim wraz z niezbędnym obrzeżem. Poznań, ss. 57.
 • Ochmann A. 2007. Korytarze ekologiczne dla ptaków na przykładzie stawów „Katowice - Szopienice”. Katowice, ss. 13.
 • Jelonek M. 2007. Koncepcja sieci korytarzy ekologicznych i ostoi dla ichtiofauny województwa śląskiego. Kraków, ss. 61.
 • Ciechanowski M. 2007. Wykorzystanie przestrzeni, przemieszczenia i migracje nietoperzy (Chiroptera) a ich zagrożenia związane z fragmentacją siedlisk i rozwojem sieci komunikacyjnych. Gdańsk, ss. 20.
 • Henel K. 2007. Koncepcja sieci korytarzy ekologicznych i przystanków pośrednich dla ornitofauny województwa śląskiego. Katowice, ss. 14.
 • Janiszewski P. 2007. Korytarze ekologiczne dla bobra europejskiego. Katowice, ss. 31.

2003

 • Absalon D. 2003. Zmiany stosunków wodnych i zagrożenia powodziowe - charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian. Katowice, ss. 14.
 • Amirowicz A. 2003. Ichtiofauna dorzecza Wisły – charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia. Katowice, ss. 8.
 • Amirowicz A. 2003. Ichtiofauna województwa śląskiego - charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia. Katowice, ss. 8.
 • Bardziński W., Nita J., Fajer M. 2003. Wartości budowy geologicznej województwa śląskiego. Katowice, ss. 14.
 • Batura K. (red.) 2003. Stan posiadania i zasoby leśne RDLP Katowice. Katowice, ss. 9.
 • Betleja J. 2003. Ornitofauna województwa śląskiego - charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia. Ostoje ornitofauny w województwie śląskim o randze międzynarodowej, krajowej i regionalnej. Katowice, ss.16.
 • Brylski H. 2003. Gospodarka rybacko-wędkarska w województwie śląskim - charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia. Katowice, ss.13.
 • Brylski H. Gospodarka rybacko-wędkarska w województwie śląskim - charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia. Katowice, ss. 28.
 • Ciechanowski M. 2003. Teriofauna województwa śląskiego - charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia. Katowice, ss. 37.
 • Dudek A., Poloczek K. 2003. Gospodarka leśna w województwie śląskim. Plan pozyskania drewna. Sprzedaż drewna - diagnoza i prognoza stanu. Katowice, ss. 2.
 • Gierzyński Z., Idzik E., Szołtysek J. 2003. Gospodarka leśna w województwie śląskim. Infrastruktura techniczna - drogi i potoki: diagnoza i prognoza stanu. Katowice, ss. 4.
 • Kabycz-Pamuła J. 2003. Gospodarka leśna w województwie śląskim. Etat cięć i pozyskanie drewna – diagnoza stanu. Katowice, ss. 5.
 • Kiszka J. 2003. Lichenoflora województwa śląskiego - charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia. Ostoje lichenoflory w województwie śląskim o randze międzynarodowej, krajowej i regionalnej. Katowice, ss. 25.
 • Kokoszka K., Wojtczak J. 2003. Herpetofauna Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego - charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia. Katowice, ss. 13.
 • Kostrzewa J. 2003. Ichtiofauna dorzecza Liswarty w granicach województwa śląskiego - charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia. Katowice, ss. 12.
 • Kotusz J. 2003. Ichtiofauna dorzecza Warty (z wyłączeniem Warty i jej dopływów) w granicach województwa śląskiego - charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia. Ostoje ichtiofauny dorzecza Odry z wyłączeniem Warty i jej dopływów w granicach województwa śląskiego o randze międzynarodowej, krajowej i regionalnej. Katowice, ss. 18.
 • Kruk A. 2003. Ichtiofauna Warty i niektórych jej dopływów w granicach województwa śląskiego - charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia. Katowice, ss. 18.
 • Krzyżowska S. 2003. Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących gospodarki łowieckiej prowadzonej na terenie RDLP Katowice w granicach województwa śląskiego w latach 1999-2003. Katowice, ss. 17.
 • Kuczyński M. 2003. Gospodarka rybacka (gospodarka rzeczna i stawowa) w województwie śląskim - charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia. Okręgi gospodarki stawowej i rzecznej w województwie śląskim. Katowice, ss. 34.
 • Kukla H., Zawadzka B., Stuczyński T. 2003. Opracowanie nt. przydatności rolniczej gleb województwa śląskiego. Katowice, ss. 16.
 • Mysłajek R. 2003. Chiropterofauna Karpackiej i Podkarpackiej części województwa śląskiego oraz parku krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich - charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia. Ostoje chiropterofauny Karpackiej i Podkarpackiej części województwa śląskiego oraz parku krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich o randze międzynarodowej, krajowej i regionalnej. Katowice, ss.16.
 • Nowak M., Śmigielska-Mucha J., Szczepański W. 2003. Gospodarka leśna w województwie śląskim. Ochrona lasu - diagnoza i prognoza stanu. Katowice, ss. 25.
 • Nowak S., Mysłajek R.W. 2003. Fauna dużych ssaków drapieżnych w województwie śląskim - charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia. Katowice, ss. 23.
 • Penczak T. 2003. Ichtiofauna dorzecza Pilicy w granicach województwa śląskiego - charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia. Katowice, ss. 10.
 • Postawa T. 2003. Chiropterofauna Wyżyny Krakowsko-Częstochowsko-Wieluńskiej w granicach województwa śląskiego - charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia. Katowice, ss. 8.
 • Radecki Z. 2003. Gospodarka leśna w województwie śląskim. Zagospodarowanie lasu. Lasy niepaństwowe - diagnoza i prognoza stanu. Katowice, ss. 12.
 • Sieja L. 2003. Gospodarka odpadami w województwie śląskim - diagnoza i prognoza stanu. Katowice, ss. 14.
 • Sołtysiak M. 2003. Herpetofauna miasta Chorzowa - charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia. Ostoje herpetofauny w Chorzowie o randze międzynarodowej, krajowej i regionalnej. Katowice, ss. 5.
 • Stebel A. 2003. Brioflora województwa śląskiego - charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia. Ostoje brioflory w województwie śląskim o randze międzynarodowej, krajowej i regionalnej. Katowice, ss. 37.
 • Świerad J. 2003. Herpetofauna województwa śląskiego - charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia. Ostoje herpetofauny w województwie śląskim o randze międzynarodowej, krajowej i regionalnej. Katowice, ss.44.
 • Waga J. M. 2003. Wartości rzeźby terenu województwa śląskiego. Katowice, ss. 13
 • Wieczorek E. 2003. Turystyka i rekreacja w województwie śląskim. Katowice, ss. 13.
 • Wrona A. 2003. Ocena rekultywacji terenów zdewastowanych aglomeracji katowickiej. Katowice, ss. 11.

2001

 • Staręga W. 2001. Czerwona lista pająków (Araneae) Górnego Śląska. Katowice, ss. 16.
 • Stebel A. 2001. Inwentaryzacja briologiczna rezerwatów przyrody: Butorza, Oszast, Pilsko, Pod Rysianką, Romanka, Stok Szyndzielni, Śrubita, Wisła. Katowice, ss. 37.

2000

 • Serafiński W., Michalik-Kucharz A., Strzelec M. 2000. Czerwona lista mięczaków słodkowodnych (Gastropoda et Bivalvia) Górnego Śląska. Katowice, ss. 10.
 • Stebel A. 2000. Mszaki rezerwatu przyrody „Barania Góra”. Katowice, ss. 6.
 • Syniawa M. 2000. Słownik biograficzny przyrodników śląskich. Katowice, ss. 247.

1999

 • Kiszka J. 1999. Regionalna czerwona lista porostów zagrożonych Ziemi Bielskiej (województwo bielskie) na obszarze Górnego Śląska. Katowice, ss. 22.
 • Stebel A. 1999. Mszaki rezerwatów: Czantoria, Dziobaki, Gawroniec, Grapa, Kuźnie, Morzyk, Muńcuł, Skarpa Wiślicka. Katowice, ss. 32.

1998

 • Kiszka J. 1998. Opracowanie czerwonej listy porostów Górnego Śląska (część północna). Katowice, ss. 15.
 • Leśniański G. 1998. Opracowanie czerwonej listy porostów Górnego Śląska (część zachodnia). Katowice, ss. 18.
 • Stebel A 1998. Weryfikacja i uzupełnienie czerwonej listy mszaków województwa katowickiego (Czerwona lista mszaków województwa katowickiego). Katowice, ss. 10.
 • Stebel A. 1998. Inwentaryzacja flory mszaków w projektowanych obszarach chronionych województwa katowickiego (Blachówka, Januszkowa Góra, Grodzisko, Las Dąbrowa, Diabla Góra, Głębokie Doły). Katowice, ss. 20.
 • Szafraniec S., Szołtys H. 1998. Inwentaryzacja fauny chrząszczy związanych z martwym drewnem w projektowanych obszarach chronionych województwa katowickiego. Katowice, ss. 9.
 • Wojewoda W. 1998. Opracowanie czerwonej listy grzybów większych Górnego Śląska. Katowice, ss. 38.

1997

 • Buszko J. 1997. Czerwona lista motyli dziennych Górnego Śląska
 • Jędrzejko K. 1997. Propozycje gatunków mchów Bryopsida do Czerwonej Listy obszaru Makroregionu Południowego Polski (Górny Śląsk). Katowice, ss. 10.
 • Jędrzejko K. 1997. Propozycje gatunków wątrobowców Hepaticopsida do Czerwonej Listy obszaru Makroregionu Południowego Polski (Górny Śląsk). Katowice, ss. 9.
 • Kiszka J. 1997. Opracowanie czerwonej listy porostów województwa katowickiego. Katowice, ss.12.
 • Kubisz D., Kuśka A., Pawłowski J. 1997. Czerwona lista chrząszczy Górnego Śląska. Katowice, ss. 16.
 • Stebel A. 1997. Inwentaryzacja flory mszaków w obiektach chronionych województwa katowickiego (Ostra Góra, Lipowiec, Smoleń, Żubrowisko, Dolina Potoku Żabnik, Bukowica). Katowice, ss. 24.

1996

 • Stebel A. 1996. Inwentaryzacja flory mszaków w obiektach chronionych województwa katowickiego (Góra Chełm, Hubert, Las Murckowski, Łężczak, Ochojec, Rotuz, Segiet). Katowice, ss. 37.
 • Szafraniec S., Szołtys H. 1996. Inwentaryzacja fauny chrząszczy związanych z martwym drewnem w obiektach chronionych województwa katowickiego. Katowice, ss.12.

Podziel się ze społecznością

×