PDF

Dokumentacja przyrody

Krzysztof Sokół, Agnieszka Wower | aktualizacja: 03 marzec 2016

Wiedza o stanie przyrody jest niezbędną podstawą wszelkich działań zmierzających do jej ochrony, kształtowania i wykorzystania dla potrzeb człowieka. W Centrum gromadzone są informacje (zarówno metainformacje, jak i informacje szczegółowe) o zasobach przyrody, ich zagrożeniu, ochronie, rekultywacji i użytkowaniu. Dokumentacja sporządzana jest w formie komputerowych baz danych, wykazów oraz opracowań własnych i zleconych. Gromadzenie informacji, jej zakres i ilość, uzależnione są od możliwości etatowych oraz finansowych Centrum.

BAZY DANYCH

Ważną częścią działalności Centrum jest gromadzenie informacji o przyrodzie województwa śląskiego. Centrum prowadzi bazy danych zawierające bogate, liczące dziesiątki tysięcy rekordów zbiory informacji o przyrodzie ożywionej i nieożywionej województwa: florze, faunie, grzybach, zbiorowiskach roślinnych, tworach przyrody nieożywionej. Gromadzone dane dotyczą najcenniejszych, rzadkich, chronionych i zagrożonych elementów śląskiej przyrody. Zbiory obejmują zarówno dane historyczne, jak i współczesne, pochodzące z publikacji, materiałów niepublikowanych, obserwacji własnych pracowników Centrum, a także informacji przekazanych przez innych przyrodników.

Oprócz informacji o samej przyrodzie, Centrum gromadzi dane także o jej ochronie: formach ochrony przyrody (a także obiektach i obszarach proponowanych do objęcia ochroną) i działaniach z zakresu czynnej ochrony przyrody. Opracowuje również wykazy aktualnie występujących na terenie województwa gatunków objętych ochroną. Ponadto zbiera informacje m. in. o istniejących ścieżkach przyrodniczych, ośrodkach edukacji ekologicznej, a także instytucjach i organizacjach związanych z ochroną przyrody, działających w województwie śląskim.

Zgromadzone dane wykorzystywane są przy opiniowaniu działań mogących oddziaływać na środowisko, np. planów zagospodarowania przestrzennego, prac regulacyjnych i konserwacyjnych na ciekach wodnych, budowy zbiorników wodnych, przebiegu planowanych dróg i autostrad a także stanowią podstawę do opracowywania wniosków o objęcie ochroną terenów cennych przyrodniczo, sporządzania raportów o stanie przyrody oraz regionalnych czerwonych list zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Dane zgromadzone w zbiorach Centrum mogą zostać udostępnione każdemu zainteresowanemu w trybie wnioskowym. Z uwagi na wrażliwość danych (np. informacje o stanowiskach rzadkich gatunków roślin), każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Więcej o udostępnianiu informacji przyrodniczej, będącej w zbiorach Centrum, przeczytać można w dziale "Informacja o środowisku"

Obecnie znaczna część danych posiadanych przez Centrum została włączona do Bazy BioGeo Silesia. Trwają prace nad ich udostępnieniem za pośrednictwem Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej ORSIP w module Przyroda.

Czytaj więcej o projekcie BioGeo Silesia - ORSIP na stronach:

OPRACOWANIA WŁASNE

Opracowania własne

OPRACOWANIA ZLECONE

Opracowania zlecone

Podziel się ze społecznością

×