Warsztaty terenowe dla szkół

Agata Kloczkowska | aktualizacja: 05 marzec 2020

Uwaga!
W 2020 roku zajęcia edukacyjne (prelekcje i warsztaty) prowadzone będą od 4 maja do 20 grudnia. Nie przyjmujemy zgłoszeń na wcześniejsze terminy. Liczba zajęć jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Przepraszamy za utrudnienia!

Adresaci

młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczyciele z terenu województwa śląskiego

Cele
 • uzupełnienie treści programów szkolnych o regionalne zagadnienia z zakresu przyrody, ekologii, geografii i ochrony przyrody,
 • ukazanie zróżnicowania przyrodniczego naszego regionu,
 • poznawanie miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych,
 • popularyzowanie idei ochrony przyrody,
 • umożliwienie bezpośredniego kontaktu z przyrodą,
 • kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody.
Tematy

Uwaga: Tematy warsztatów dostosowywane są do wieku i ilości uczestników, specyfiki poznawanego terenu oraz czasu trwania zajęć.

 • Poznajemy chronione obiekty przyrodnicze naszego regionu (formy ochrony przyrody w województwie śląskim – rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; ochrona ścisła i częściowa, poznawanie przyrody wybranych obiektów).
 • Poznajemy przyrodę Wyżyny Śląskiej (roślinność naturalna i przekształcona w rezerwatach przyrody, porównanie terenów zdegradowanych i naturalnych, rekultywacja terenów zdegradowanych, hałdy, wyrobiska pogórnicze).
 • Poznajemy przyrodę Jury Krakowsko - Częstochowskiej (budowa geologiczna i rzeźba terenu, zjawiska krasowe, rośliny wapieniolubne i zbiorowiska naskalne, przystosowanie roślin do życia w skrajnych warunkach (skały), rośliny rzadkie i chronione, endemity, relikty).
 • Poznajemy przyrodę Beskidów (cechy krajobrazu górskiego, piętra klimatyczne i roślinne w górach, rośliny i zwierzęta gór, zbiorowiska roślinne, znaczenie lasów górskich, wpływ działalności człowieka na przyrodę gór).
 • Poznajemy las i jego mieszkańców (budowa warstwowa lasu, poznawanie roślin budujących warstwy lasu, rola martwych drzew, rola grzybów w życiu lasu, zwierzęta w lesie, obserwacja śladów i tropów zwierząt, przyroda nieożywiona w lesie, las gospodarczy a las naturalny, rozpoznawanie drzew i krzewów).
 • Poznajemy ekosystemy (lasy, łąki, torfowiska, stawy).
 • Elementy ekosystemu leśnego: biotop i biocenoza (wyróżnianie w terenie), poznawanie gatunków roślin i zwierząt tworzących biocenozę lasu, porównanie lasu gospodarczego i lasu naturalnego, zależności pokarmowe.
 • Ekosystemy wodne (składowe ekosystemu stawu: biotop i biocenoza, poznawanie gatunków roślin i zwierząt tworzących biocenozę stawu, zależności pokarmowe, zwierzęta i rośliny jako wskaźniki czystości wód).
 • Ekosystemy zagrożone – torfowiska: charakterystyka i elementy biocenozy torfowiska, rośliny owadożerne, mszaki, typy torfowisk, znaczenie torfowisk w środowisku przyrodniczym, powstawanie torfu.
 • Obserwujemy przyrodę (posługiwanie się atlasem zwierząt i roślin do rozpoznawania gatunków, wykorzystanie lupy do obserwowania szczegółów budowy roślin i zwierząt, posługiwanie się lornetką i lunetą przy obserwacji ptaków, obserwacja śladów i tropów zwierząt).
 • Poznajemy ptaki – środowisko życia, rozmnażanie, ochrona, rozpoznawanie gatunków; grupy ekologiczne ptaków i ich przedstawiciele (obserwacje), wędrówki ptaków, zachowania godowe, głosy, poszukiwania i obserwacje śladów – gniazd, tropów, śladów żerowania.
 • Wstężyk – kolorowy dowód ewolucji: ślimaki lądowe, zmienność wzorów muszli wstężyków, biocenoza, zależności pokarmowe, przystosowania (warsztaty prowadzone w ramach programu edukacyjnego).
 • Ważki i ich biotopy.
Termin

Terenowe warsztaty przyrodnicze trwają od kwietnia do października danego roku.

Regulamin

Zasady organizacji terenowych zajęć edukacyjnych prowadzonych przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska:

 1. Współorganizatorami zajęć są Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska i instytucje, które zgłoszą zapotrzebowanie na warsztaty.
 2. Warsztaty są organizowane dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ognisk pracy pozaszkolnej, nauczycieli oraz organizacji społecznych z województwa śląskiego (najlepiej grupy do 15 osób).
 3. Warsztaty odbywają się na terenie województwa śląskiego.
 4. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska zapewnia bezpłatnie specjalistów -przyrodników do prowadzenia przyrodniczych zajęć terenowych.
 5. Instytucja zgłaszająca zapotrzebowanie na przyrodnicze zajęcia terenowe zapewnia w nich udział opiekunów i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób uczestniczących w warsztatach.
 6. Koszty dojazdu i wyżywienie instytucja zgłaszająca zapewnia we własnym zakresie.
 7. Zgłoszenia zapotrzebowania na warsztaty przyjmowane są w biurze Centrum w formie pisemnej (karta zgłoszenia), pocztą elektroniczną lub telefonicznie z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem.
 8. Rezygnację z warsztatów należy zgłosić co najmniej na 3 dni przed jej terminem.
 9. Potwierdzeniem odbycia warsztatów jest karta warsztatów, opieczętowana i podpisana przez prowadzących wycieczkę i opiekunów wraz z dołączoną listą imienną uczestników.
 10. W przypadku warsztatów górskich instytucja zgłaszająca zapewnia sobie, dodatkowo we własnym zakresie, udział uprawnionego przewodnika górskiego.
Kontakt

Agata Kloczkowska
tel. (+48 32) 757 47 21, 757 47 26 wew. 622
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podziel się ze społecznością

×