PDF

Informacja publiczna i sektora publicznego

Agnieszka Wower | aktualizacja: 22 maj 2017

UWAGA! Jeżeli wnioskodawca nie zamierza ponownie wykorzystywać pozyskanej informacji publicznej wówczas składa wyłącznie wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w przeciwnym wypadku należy złożyć wniosek o udostępnienie/przekazanie i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (wzory wniosków zamieszczono poniżej)

Udostępnianie informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej przez Centrum określa Zarządzenie wewnętrzne nr 4/2017 Dyrektora Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej.

Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego (z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej).

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej określa rodzaje informacji publicznej podlegające udostępnianiu oraz ograniczenia w dostępie do tych informacji. Prawo do informacji publicznej obejmuje m.in. uzyskanie informacji publicznej oraz wgląd do dokumentów urzędowych (dokumentem urzędowym, w rozumieniu Ustawy, jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego, w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy).

Udostępnianiu podlega każda informacja o sprawach publicznych Centrum, w szczególności o:

  • statusie prawnym, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w Centrum funkcje i ich kompetencjach, strukturze własnościowej, majątku, którym dysponuje,
  • programach Centrum w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
  • zasadach funkcjonowania Centrum, w tym o: sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, ich stanie, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygnięcia, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska,
  • danych publicznych, w tym treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności: dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających, zajęte stanowiska w sprawach publicznych, treść innych wystąpień i dokonywanych ocen, informacja o stanie Centrum.

Informacja publiczna Centrum jest udostępniana w drodze ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Informacja, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek.

Wzory wniosków:

Udostępnianie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji. Od decyzji odmownej przysługuje wnioskodawcy odwołanie.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Za przekształcanie informacji publicznej w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie Centrum pobiera opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty. Nie pobiera się opłat za udostępnienie informacji w formie ustnej oraz za wyszukiwanie i przeglądanie dokumentów w siedzibie Centrum oraz zamieszczonych w BIP.

Wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania (w tym informacji mających cechu utworu lub stanowiących bazę danych), warunki ponownego wykorzystywania informacji, zasady ustalania opłat oraz wzory wniosków określa "Regulamin ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska" (Zarządzenie wewnętrzne nr 5/2017 Dyrektora Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego) oraz, w niektórych przypadkach, umowa o udzielenie (wyłącznego) prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

Informacja sektora publicznego - każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia (m.in. w postaci papierowej i elektronicznej), będąca w posiadaniu pomiotów wymienionych w Ustawie z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego  (dalej "Ustawa"). Szersze pojęcie niż "informacja publiczna".

Ponowne wykorzystywanie - wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Uwaga! Ponowny wykorzystywaniem nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, udostępnionych w systemie teleinformatycznym lub w inny sposób, bądź przekazanych na wniosek (ograniczenia określa Ustawa).

Centrum nie jest zobowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Podmiot zobowiązany, czyli Centrum, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, bądź długiego czasu. Sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego wniosku wskazuje się na żądanie wnioskodawcy.

Informacja sektora publicznego do ponownego wykorzystywania przekazywana jest przez Centrum na wniosek. Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania (wyjątkowo do 2 miesięcy z podaniem przyczyny). Po rozpatrzeniu wniosku Centrum składa wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informuje o braku takich warunków oraz podaje wysokości opłat za ponowne wykorzystanie, bądź podejmuje decyzję odmowną w przypadkach określonych Ustawą (ze względu na poufność informacji, prawa własności intelektualnej, kryterium zadania publicznego lub konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań, przekraczających proste czynności).

Wzory wniosków:

  • Wniosek o udostępnienie/przekazanie i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegoformat PDF,format DOC
  • Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegoformat PDFformat DOC
  • Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego dla podmiotów wykonujących zadania publiczneformat PDFformat DOC

Przepisy Ustawy nie naruszają prawa dostępu do informacji publicznej ani wolności jej rozpowszechniania, ani przepisów innych ustaw określających zasady, warunki i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Prawo dostępu do informacji publicznej celem ponownego wykorzystywania jest publicznym prawem podmiotowym, który gwarantuje uzyskanie informacji publicznej w określonym celu. Celem tym jest osiągnięcie przez wnioskodawcę szeroko pojętej "korzyści".

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) - określa zasady i tryb udostępniania informacji publicznej, czyli każdej informacji o sprawach publicznych.
  • Ustawa z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016, poz. 352) - określa: (1) zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, (2) podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, (3) warunki ponownego wykorzystywania, (4) zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie.

 

Załączniki:
Pobierz plik (cdpgs_zwnr3_zal3_2017_wniosek-admin.pdf)cdpgs_zwnr3_zal3_2017_wniosek-admin.pdf[Wniosek o udostępnienie IP dla administracji]215 kB
Pobierz plik (cdpgs_zwnr4_IP_2017.pdf)cdpgs_zwnr4_IP_2017.pdf[Regulamin udostępniania informacji publicznej]678 kB
Pobierz plik (cdpgs_zwnr4_zal2_2017_wniosek.pdf)cdpgs_zwnr4_zal2_2017_wniosek.pdf[Wniosek o udostępnienie IP]209 kB
Pobierz plik (cdpgs_zwnr5_PWISP_2017.pdf)cdpgs_zwnr5_PWISP_2017.pdf[Regulamin ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego CDPGŚ]850 kB
Pobierz plik (cdpgs_zwnr5_zal1_PWISP_2017_wniosek.pdf)cdpgs_zwnr5_zal1_PWISP_2017_wniosek.pdf[Wniosek o udostępnienie/przekazanie i ponowne wykorzystywanie ISP]264 kB
Pobierz plik (cdpgs_zwnr5_zal2_PWISP_2017_wniosek.pdf)cdpgs_zwnr5_zal2_PWISP_2017_wniosek.pdf[Wniosek o ponowne wykorzystywanie ISP]259 kB
Pobierz plik (cdpgs_zwnr5_zal3_PWISP_2017_wniosek.pdf)cdpgs_zwnr5_zal3_PWISP_2017_wniosek.pdf[Wniosek o ponowne wykorzystywanie ISP dla podmiotów wykonujących zadania publiczne]305 kB

Podziel się ze społecznością

×