Informacja publiczna

Agnieszka Wower | aktualizacja: 28 lipiec 2016

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) - określa zasady i tryb udostępniania informacji publicznej, czyli każdej informacji o sprawach publicznych.
  • Ustawa z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016, poz. 352) - określa: (1) zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, (2) podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, (3) warunki ponownego wykorzystywania, (4) zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie.

Udostępnianie informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego

Zasady udostępniania informacji publicznej przez Centrum określa Zarządzenie wewnętrzne nr 4/2009 Dyrektora Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej.

Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu, bez konieczności wykazania jakiegoś interesu prawnego lub faktycznego.

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej określa rodzaje informacji publicznej podlegające udostępnianiu oraz ograniczenia w dostępie do tych informacji. Prawo do informacji publicznej obejmuje m.in. uzyskanie informacji publicznej oraz wgląd do dokumentów urzędowych (dokumentem urzędowym, w rozumieniu Ustawy, jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego, w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy).

Informacja publiczna Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska jest udostępniana w drodze ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Informacja, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek.

Wzory pism:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:   format PDF, format DOC
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dla administracji:   format PDF, format DOC

Udostępnianie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji. Od decyzji odmownej przysługuje wnioskodawcy odwołanie.

Wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Uwaga: Zasady wykorzystywania informacji sektora publicznego w Centrum są obecnie w  opracowaniu (zakres: warunki ponownego wykorzystywania, w tym informacji sektora publicznego mających cechu utworu lub stanowiących bazę danych; wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie, w tym podstawa ich obliczania; czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie; wniosek o ponowne wykorzystywanie; umowa o udzielenie <<wyłącznego>> prawa do korzystania z informacji sektora publicznego i in.)

Informacja sektora publicznego - każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia (m.in. w postaci papierowej i elektronicznej), będąca w posiadaniu pomiotów wymienionych w Ustawie z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego  (dalej "Ustawa"). Szersze pojęcie niż "informacja publiczna".

Ponowne wykorzystywanie - wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
Ponowny wykorzystywaniem nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, udostępnionych w systemie teleinformatycznym lub w inny sposób, bądź przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie (ograniczenia określa Ustawa).

Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych przez Centrum określają: zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Centrum (w sprawie zasad i trybu udostępniania i przekazywania informacji, warunków wykorzystywania oraz wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego) oraz umowa o udzielenie (wyłącznego) prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

Centrum nie jest zobowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Podmiot zobowiązany, czyli Centrum, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, bądź długiego czasu. Sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego wniosku o ponowne wykorzystywanie wskazuje się na żądanie wnioskodawcy.

Informacja sektora publicznego do ponownego wykorzystywania przekazywana jest przez Centrum na wniosek. Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania (wyjątkowo do 2 miesięcy z podaniem przyczyny). Po rozpatrzeniu wniosku Centrum składa wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informuje o braku takich warunków oraz podaje wysokości opłat za ponowne wykorzystanie, bądź podejmuje decyzję odmowną w przypadkach określonych Ustawą (ze względu na poufność informacji lub prawa własności intelektualnej, kryterium zadania publicznego oraz konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności).

Wzory pism:
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego: w opracowaniu

Przepisy Ustawy nie naruszają prawa dostępu do informacji publicznej ani wolności jej rozpowszechniania, ani przepisów innych ustaw określających zasady, warunki i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Informacja dodatkowa:
Wyrok NSA z 21.01.2015 r. (I OSK 404/14)
1) Wprowadzenie nowego trybu dostępu do informacji publicznej oraz zasad ponownego wykorzystania informacji publicznej nie wpłynęło w żaden sposób na realizację prawa dostępu do informacji publicznej. Odmienna interpretacja nowych uregulowań zawartych w ustawie o dostępie do informacji publicznej prowadziłaby bowiem do ograniczenia dostępu do informacji publicznej, a to byłoby sprzeczne z realizacją celów zakładanych przez ustawodawcę.
2) Prawo dostępu do informacji publicznej celem ponownego wykorzystywania jest publicznym prawem podmiotowym, który gwarantuje uzyskanie informacji publicznej w określonym celu. Celem tym jest osiągnięcie przez wnioskodawcę szeroko pojętej "korzyści". Cel ten sięga zatem dalej niż zapewnienie przejrzystości procesu decyzyjnego i działań państwa oraz stworzenia obywatelom realnych możliwości wykorzystywania i obrony swych konstytucyjnych praw wobec władzy publicznej.

Podziel się ze społecznością

×