Konferencje

| aktualizacja: 09 kwiecień 2014

UDZIAŁ W KONFERENCJACH MIĘDZYNARODOWYCH

2006

„Environmental changes and biological assessment III” (referat: J.B. Parusel „Vegetation succession on the large post fire area in Lasy Rudzkie”; postery: A. Miszta, A. Dolný, J.B. Parusel „Changes the fauna Odonata in the Polish part of Upper Silesia in the years 1966-2005”, K. Skowrońska „Snails (Gastropoda) of the water reservoirs situated near metallurgic and hard coal mining dumps in Wyżyna Śląska region (Southern Poland)”), Ostrawa.


2004

 • „Babia Góra – nasze wspólne dziedzictwo” – konferencja z okazji 50-lecia Babiogórskiego Parku Narodowego i 25-lecia CHKO „Horna Orava”, Jabłonka.

 • „Prirodne hodnoty Oravy” (referat: J.B. Parusel „Rogownica alpejska – babiogórski neoendemit”; postery: „Mapa zbiorowisk leśnych obszarów projektowanych do włączenia w skład Babiogórskiego Parku Narodowego” (J.B. Parusel), „Sukcesja roślinności drzewiastej na potorfiach w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej” (J.B. Parusel, G. Cisło), Dolný Kubín (Słowacja).

 • „Rozszerzenie Unii Europejskiej a zrównoważony rozwój regionu”, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice.

 • „Natura 2000 w Beskidach Zachodnich” (referat: J.B. Parusel „Stan prac nad siecią Natura 2000 w województwie śląskim”), Bystra k. Bielska-Białej.

2003

 • „Změny životního prostředí a jejich bioindikace II” (poster: A. Miszta „Ważki rezerwatów województwa śląskiego”; referat: J.B. Parusel „Liczydło górskie w Katowicach (1973-2003)”), Bartoszowice k. Ostrawy.

 • „Wilki w Karpatach – transgraniczna strategia ochrony i zarządzania karpacką populacją wilka. Możliwości, zagrożenia, niezbędne działania praktyczne”, Bystra k. Bielska-Białej.

 • „Turystyka w Karpatach”, Bystra k. Bielska-Białej.

2001

„Změny životního prostředí a jejich bioindikace”, konferencja z okazji 10-lecia Uniwersytetu Ostrawskiego (postery: A. Miszta „Apidae i Formicidae Górnego Śląska w latach 1898-2000”, J.B. Parusel „Bazzanio-Piceetum Br.-Bl. et Siss. 1939 – nowy i zagrożony zespół leśny w Paśmie Beskidu Śląskiego (Górny Śląsk)”), Bartoszowice k. Ostrawy.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH OGÓLNOPOLSKICH I REGIONALNYCH

2006

 • XVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej „Geoinformacja w Polsce”, Warszawa.

 • VIII Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna „Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny”, Kraków.

 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTE „Ochrona owadów w Polsce – badania entomologiczne a obecna sytuacja prawna i organizacyjna ochrony przyrody”, Zwierzyniec.

 • „Konsultacje dotyczące realizacji założeń Konwencji Karpackiej” (czynny udział w warsztatach), Bielsko-Biała.

 • „Partnerstwo dla efektywności ekologicznej”, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Częstochowa.

 • „Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski” (postery: R. Bula „Zasoby, zagrożenie i problemy ochrony Iris sibirica L. w województwie śląskim”; T. Nowak, R. Bula „Stanowisko dyptamu jesionolistnego Dictamnus albus L. w Dąbrowie Górniczej (Wyżyna Śląska)”; A. Henel „Cieszynianka wiosenna Hacquetia epipactis (Scop.) DC. (Apiaceae) – stan zasobów, zagrożenia i problemy ochrony w województwie śląskim”; J.B. Parusel „W obronie reliktowego stanowiska liczydła górskiego (Streptopus amplexifolius (L.) DC.) w mieście Katowice”), Kraków.

2005

 • XIX Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna, Pokrzywna.

 • „Aspekty ochrony georóżnorodności Beskidzkich Parków Krajobrazowych”, ZPKWŚ Oddział w Żywcu.

 • Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna „Ornitologia polska na progu XXI stulecia – dokonania i perspektywy” (Zjazd Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego), Olsztyn.

 • Konferencja hydrotechniczna na temat dobrych praktyk w zabudowie rzek i potoków górskich, Kraków.

 • „Graniczne Meandry Odry”, Racibórz.

 • „Ramowa Dyrektywa Wodna i Natura 2000 w dorzeczu Odry”, Wrocław.

 • Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 50. lecia zbiornika wodnego w Goczałkowicach, Pszczyna.

2004

 • „Ochrona czynna raka szlachetnego w województwie śląskim”, ZPKWŚ Oddział w Żywcu.

 • „Nie zabierajmy rzekom przestrzeni”, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice.

 • „Stawy Doliny Górnej Wisły – ludzie, ryby i ptaki”, Ochaby.

 • XVIII Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna (referat: K. Sachanowicz, A. Wower „Mroczek pozłocisty Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839) w miastach Aglomeracji Górnośląskiej – wyniki obserwacji wstępnych”), Toruń.

 • „Metody i środki czynnej ochrony fauny” (referat: A. Miszta „Typowanie obszarów cennych dla ochrony owadów w województwie śląskim na przykładzie wybranych grup”), ZPKWŚ Oddział w Rudach.

2003

 • "Ewolucja Układu Ekologicznego”, Toruń.

 • „Rola lasów Beskidu Śląskiego i Żywieckiego w ekorozwoju regionu”, Ustroń.

 • „Ochrona zbiorowisk nieleśnych Beskidów”, ZPKWŚ Oddział w Żywcu.

 • Konferencja organizacji pozarządowych współpracujących w ramach koalicji „pro-Natura 2000”, Kraków.

2002

 • „Transportowe inwestycje liniowe a europejska sieć obszarów chronionych Natura 2000”, GDDKiA, Warszawa.

 • „Wprowadzenie europejskiej sieci Natura 2000”, Bielsko-Biała.

 • VI Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, Kraków.

 • XVI Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna, Piechowice.

 • „Ochrona owadów w Polsce – ekologiczne i gospodarcze konsekwencje wymierania i ekspansji gatunków” (poster: A. Dolný, A. Miszta, J.B. Parusel „Perspektywy ochrony ważek Odonata w czeskiej i polskiej części Górnego Śląska”), Olsztyn.

 • „Rybactwo stawowe w świetle nowych uregulowań prawnych”, Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN, Gołysz.

 • „Wybrane gatunki zagrożonych zwierząt na terenie parków krajobrazowych w Beskidach i sposoby ich ochrony”, ZPKWŚ Oddział w Żywcu, Międzybrodzie Żywieckie.

2001

 • „Natura 2000 w Polsce”, Ministerstwo Środowiska, Dębe k. Warszawy.

 • XV Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna, Gdańsk.

 • „Proces planistyczny w gminie ze szczególnym uwzględnieniem oceny oddziaływania ustaleń planu na środowisko II”, Szczyrk.

Podziel się ze społecznością

×