PDF

Działalność naukowa

Krzysztof Musik, Agnieszka Wower | aktualizacja: 28 wrzesień 2018

Działalność naukowa Centrum, to przede wszystkim badania naukowe. Prowadzone przez pracowników tematy badawcze mają na celu jak najlepsze poznanie środowiska naturalnego regionu, w szczególności składu gatunkowego flory i fauny oraz zbiorowisk roślinnych na obszarze województwa śląskiego, lokalizowanie stanowisk rzadkich gatunków i siedlisk przyrodniczych, określanie stopnia ich zagrożenia, analizowanie zmian jakie zachodzą pod wpływem czynników antropogenicznych, określanie różnych form ochrony cennych stanowisk roślin i zwierząt oraz zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych, a także dostarczanie terenowym jednostkom samorządowym podstawowej informacji o gatunkach, zbiorowiskach roślinnych i siedliskach przyrodniczych, które mają swoje ostoje na obszarze województwa śląskiego. W okresie 25 lat działalności (1992-2017) pracownicy Centrum realizowali 37 tematów badawczych, w tym 13 wieloletnich. Oprócz szeroko pojętych inwentaryzacji przyrodniczych i wizji terenowych, przedmiotami szczegółowych badań były: chomik europejski, drobne ssaki, gatunki i siedliska przyrodnicze z Dyrektywy Siedliskowej, języczka syberyjska, liczydło górskie, mięczaki, niedźwiedź brunatny, nietoperze, owady społeczne, ptaki, ważki, zbiorowiska leśne, zaroślowe, łąkowe i źródliskowe oraz żubr europejski. Wyniki tych badań opublikowano w ponad 200 artykułach i komunikatach naukowych, zamieszczonych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz w ponad 300 artykułach i komunikatach popularnonaukowych.

pracownik KM zbiory CDPGS

Pracownicy Centrum uczestniczą w różnorodnych formach aktywności naukowej, prezentując m.in. wyniki otrzymane z realizowanych własnych tematów badawczych i inwentaryzacji przyrodniczych. Dzięki takiej aktywności oraz spotkaniom z innymi przyrodnikami możliwa jest wymiana informacji o charakterze naukowym, co przyczynia się do ułatwienia rozwiązywania problemów pojawiających się w trakcie pracy na rzecz ochrony przyrody województwa śląskiego. Pracownicy Centrum uczestniczyli w latach 1992-2017 łącznie w 279 konferencjach naukowych, z czego 33 miały charakter międzynarodowy, a 246 ogólnopolski lub regionalny. Czynny charakter, a więc wygłoszenie referatu naukowego lub prezentacja posteru miało miejsce na 57 konferencjach. Warto odnotować obecność przyrodników Centrum na międzynarodowych spotkaniach takich, jak Molluscan Forum w Londynie, Environmental changes and biological assessment w Ostrawie czy 22. European Vegetation Survey Workshop w Rzymie.

Pracownicy Centrum są również wieloletnimi członkami towarzystw naukowych. Regularnie i niejednokrotnie aktywnie uczestniczą w spotkaniach: Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego, w Krajowych Seminariach Malakologicznych (organizowanych przez Stowarzyszenie Malakologów Polskich), Zjazdach Ornitologów Śląska, Zjazdach Ornitologów Polski Południowo-Wschodniej (organizowanych przez Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne) oraz spotkaniach Górnośląskiego Koła Ornitologicznego. Poza konferencjami oraz zjazdami towarzystw naukowych, pracownicy aktywnie uczestniczą w seminariach naukowych, jubileuszowych lub metodologicznych. Często udzielają się również w spotkaniach informacyjnych, debatach dotyczących środowiska czy wydarzeniach związanych z popularyzacją wiedzy o przyrodzie.

By jak najlepiej dokumentować, chronić i poznawać otaczające nas środowisko przyrodnicze pracownicy Centrum nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych szkoleniach i warsztatach. W służbie ochrony przyrody idą z nurtem rozwijających się technologii gromadzenia informacji i wykorzystania danych przestrzennych.

Czytaj więcej na stronie: http://www.cdpgs.katowice.pl/nauka/badania-naukowe-1992-2017

Podziel się ze społecznością

×