PDF

Rada Naukowo-Społeczna

Jerzy B. Parusel | aktualizacja: 12 kwiecień 2020

Rada Naukowo-Społeczna jest organem opiniodawczym i doradczym dyrektora Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, którego działanie w ramach Centrum przewidziano w § 8 Statutu Centrum nadanego Zarządzeniem Nr 204/92 Wojewody Katowickiego z dnia 15 grudnia 1992 roku oraz w § 8 Statutu Centrum nadanym Uchwałą Nr I/51/5/2002 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 czerwca 2002 roku. Do zadań Rady należy:

 • formułowanie opinii i wniosków co do kierunków działalności Centrum,
 • opiniowanie przedstawionych przez dyrektora projektów planów pracy Centrum,
 • opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Centrum.

W dniu 27 listopada 1995 roku wystąpiono do Wojewody Katowickiego z wnioskiem o powołanie Rady Naukowo-Społecznej Centrum, złożonej z 15 osób czynnie pracujących na polu ochrony przyrody. Do udziału w pracach tego organu wyraziły zgodę następujące osoby:

 • prof. dr hab. Stanisław Cabała – fitosocjolog, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • doc. dr hab. Edward Gałuszka † – architekt krajobrazu, Karvina, Republika Czeska,
 • prof. dr hab. Andrzej T. Jankowski † – hydrolog, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • dr inż. arch. Janusz Korbel † – Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot w Bielsku-Białej,
 • mgr Tadeusz Krotoski – prawnik, działacz i miłośnik przyrody z Rybnika,
 • Maria Kulawik – Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego w Katowicach,
 • Jolanta Matiakowska-Karmańska – dziennikarz, Dziennik Zachodni w Katowicach,
 • mgr inż. Tadeusz Norman – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach,
 • prof. dr hab. Romuald Olaczek – botanik, fitosocjolog, Uniwersytet Łódzki w Łodzi,
 • Emil Pacławski, OFM – prowincjonalny duszpasterz ekologiczny z Franciszkańskiego Ruchu Ekologicznego, Zakon Franciszkanów w Katowicach,
 • dr inż. Anna Patrzałek – rolnik, specjalista w zakresie rekultywacji biologicznej, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu,
 • prof. dr hab. Krzysztof Rostański † – botanik, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • mgr Maria Szweda – biolog, dyrektor LO im. M. Konopnickiej w Katowicach,
 • prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek – filozof, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • prof. dr hab. Zbigniew Witkowski – zoolog, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

Rada Naukowo-Społeczna nie została dotąd powołana.

Podziel się ze społecznością

×