Nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego WSL

Agnieszka Wower | aktualizacja: 03 styczeń 2017

We wrześniu 2016 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+, a wraz z nim Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego oraz Prognozę oddziaływania na środowisko Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. Zarówno Opracowanie, jak i Prognoza sporządzone zostały przez Centrum.

Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą Nr V/26/2/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. przyjął Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 13.09.2016r., poz.4619).

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ poprzez jego ścisłe powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” stanowi kluczowy element zintegrowanego planowania strategicznego.

Plan 2020+ określa podstawowe elementy układu przestrzennego, ich zróżnicowanie i wzajemne relacje. Cele polityki przestrzennej województwa określone w Planie 2020+ dotyczą gospodarczego wzrostu i innowacyjności, metropolizacji, zapewnienia spójności społecznej i ekonomicznej oraz ochrony naturalnych zasobów środowiska i kształtowania krajobrazów kulturowych. Jako dokument regionalny Plan 2020+ określa ramy i warunki merytoryczne dla podejmowania decyzji przestrzennych o charakterze strategicznym i koncentruje się na celach ważnych dla rozwoju województwa. Nie narusza przy tym uprawnień gmin w zakresie planowania miejscowego oraz nie stanowi podstawy wydawania decyzji administracyjnych ustalających lokalizacje inwestycji. Plan 2020+ uwzględnia zapisy dokumentów i programów rządowych oraz wojewódzkich, a także pozostaje w zgodności z dokumentami programowymi Unii Europejskiej.

Integralną częścią Planu 2020+ jest Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego oraz Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego.

Plan 2020+, uzasadnienie wraz z podsumowaniem, zawierające informacje o udziale społeczeństwa w tworzeniu dokumentu, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (www.slaskie.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.slaskie.pl).

Dokumenty można pobrać na stronie: http://www.slaskie.pl/planzagospodarowania/

 OEFG 2015 okladka  PrognozaOS 2015 okladka

Podziel się ze społecznością

×