PDF

Relacja z obchodów jubileuszu 25-lecia Centrum

Jerzy B. Parusel, Agnieszka Wower | aktualizacja: 18 wrzesień 2018

W dniu 15 grudnia 1992 roku Zarządzeniem Nr 204/92 Wojewody Katowickiego, Wojciecha Czecha, zostało powołane Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. W grudniu 2017 roku przypadała rocznica 25-lecia działalności Centrum.

Uroczyste obchody jubileuszu 25-lecia Centrum odbyły się dnia 16 maja 2018 roku w historycznej Sali Sejmu Śląskiego, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi. Patronatu medialnego udzieliły Radio Katowice i Telewizja Katowice.

W ramach obchodów odbyło się seminarium naukowe, krótki koncert muzyczny oraz wystawa zdjęć pracowników Centrum. W uroczystości udział wzięli zaproszeni przedstawiciele regionalnych organów ochrony przyrody oraz współpracujące z Centrum instytucje i osoby.

Z okazji jubileuszu Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska zostało odznaczone przez Sejmik Województwa Śląskiego Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

seminarium25latCDPGS odznaka2

 2a ZlotaOdznakaHonorowa dyplom fot KSokol 2018 05 16
 2b ZlotaOdznakaHonorowa medal fot KSokol 2018 05 16

W czasie seminarium Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Stanisław Gmitruk, wręczył dyrektorowi Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska dyplom i Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Adresy okolicznościowe złożyły również dyrekcje: Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta.

gratulacje WydzialOchronySrodUM www
gratulacje RDOSKatowice www
 
gratulacje SlaskiOgrodZool www
gratulacje Freinet www

Wprowadzenia muzycznego do uroczystości dokonał Sylwester Szweda z grupy „U Pana Boga za piecem”. Wykonał on 3 utwory o treści przyrodniczej: „Na Ślęży” (tłumaczenie XIX-wiecznego tekstu Auf dem Zobten Felisa Dahna), „Ślepiotka” (o zagrożeniu rezerwatu przyrody „Ochojec”) oraz „Studnia” (o źródle w rezerwacie przyrody „Las Murckowski”).
Koncertu wysłuchać można w serwisie YouTube na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=q8wlsbNCgRE

www plyta Studnia www koncert

Seminarium jubileuszowe pod hasłem „Idea ochrony przyrody w służbie demokratycznego społeczeństwa – wczoraj, dziś i jutro” w całości poprowadził dyrektor Centrum, dr Jerzy B. Parusel. Uczestnicy seminarium wysłuchali pięciu referatów.

Pierwszy referat „Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska – 25 lat w służbie ochrony przyrody” został wygłoszony przez dyrektora Centrum. Prelegent przedstawił syntetycznie główne obszary działalności Centrum: dokumentacja wiedzy o przyrodzie, badania naukowe, ochrona przyrody oraz edukacja przyrodnicza i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie przyrody. Działania te zostały zilustrowane syntetycznymi zestawieniami statystycznymi.   

Drugi referat „Z dziejów ochrony przyrody na Górnym Śląsku” wygłosił Mirosław Syniawa z Chorzowa. W swoim obszernym wystąpieniu autor dokonał przeglądu historii ochrony przyrody na Górnym Śląsku, przypominając prekursorów i twórców ochrony przyrody na tym obszarze: m.in. Goethego, Humboldta (twórcy terminu pomnik przyrody), Danna, Glogera, Buckhardta, Martina, Schubego, Eisenreicha, Kotziasa, Czudka oraz pierwsze akty prawne chroniące przyrodę, towarzystwa ochrony przyrody i pierwsze urzędowe służby ochrony przyrody . 

Trzeci referat „Naukowe podstawy ochrony przyrody” wygłosił prof. Jerzy Szwagrzyk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Autor przedstawił ewolucję ochrony przyrody jako odrębnej dyscypliny badawczej, a także wpływ nowych narzędzi i metod badawczych, takich jak: analizy DNA, telemetria czy systemy informacji przestrzennej, które pozwoliły na badania genetyki populacji, dyspersję osobników czy wielkoskalową dynamikę zbiorowisk roślinnych. Wiedza na temat zjawisk i procesów istotnych dla ochrony przyrody zwiększyła się znacznie, a za tym wzrostem nie nadążają obecnie regulacje organizacyjno-prawne.

Czwarty referat „Zarządzanie ochroną przyrody w województwie śląskim” wygłosił w imieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach Przemysław Skrzypiec. Prelegent przedstawił rys historyczny powojennego ustawodawstwa ochrony przyrody w Polsce, w tym także dyrektywy Unii Europejskiej, scharakteryzował pod względem ilościowym i powierzchniowym formy ochrony przyrody w województwie śląskim oraz przedstawił plan działań na najbliższe lata. Ukazał również nowe trendy w ochronie przyrody, takie jak zielona infrastruktura i usługi ekosystemowi.

Piąty referat „Organizacje pozarządowe w ochronie polskiej przyrody – ich rola i znaczenie oraz osiągnięcia i ograniczenia” wygłosił dr Andrzej Jermaczek z Klubu Przyrodników w Świebodzinie. Autor przedstawił stan ilościowy i jakościowy organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody, wymienił główne pola i formy ich działalności oraz wskazał źródła ich finansowania. Prelegent podkreślił, że wiele inicjatyw organizacji pozarządowych wspiera, a czasem zastępuje niewystarczające zaangażowanie Państwa w ochronę przyrody. Zwrócił także uwagę, że mimo wspólnych celów, współczesne Państwo nie wspiera organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody, a często, w reakcji na krytykę niedostatków ochrony administracyjnej czy działalność interwencyjną, postrzega organizacje jako elementy wrogie, utrudniające sprawną realizację przedsięwzięć gospodarczych. Swoje wystąpienie podsumował zdaniem „Paradoksalnie znaczne ograniczenie lub brak środków czy wroga postawa Państwa, powodują wzrost zaangażowania członków i sympatyków, a przecież dla skuteczności działań  podejmowanych przez organizacje i trwałości ich efektów, właśnie to jest najważniejsze.”

Streszczenia wszystkich referatów zamieszczono poniżej do pobrania (załączniki pod fotoreportażem).


Seminarium towarzyszyła wystawa fotograficzna „Przyroda w naszych obiektywach”, ukazująca wybrane zdjęcia fotograficzne pracowników Centrum oraz fotoreportaż o pracownikach Centrum „My w naszych obiektywach", które były prezentowane w holu Sali Sejmu Śląskiego. Prezentowano tam także wydane dotychczas przez Centrum publikacje.

15 Wystawa 2018 05 16 fotKSokol


Na uroczystości obecni byli dziennikarze reprezentujący patronów medialnych Jubileuszu, tj. Radio Katowice oraz TVP Katowice. Relacje z obchodów zamieszczono na stronie:

https://www.radio.katowice.pl/zobacz,36603,25-lecie-dzialalnosci-Centrum-Dziedzictwa-Przyrody-Gornego-Slaska-audio-foto-.html#.W3WIajkwhdg


Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe oraz kwestie organizacyjne uroczystość nie mogła mieć charakteru otwartego, a zaproszenia otrzymali wyłącznie przedstawiciele krajowych i regionalnych organów ochrony przyrody oraz najdłużej współpracujące z Centrum instytucje i osoby.

Szanowni Państwo,

spotkaliśmy podczas naszej pracy wiele osób, którym bliska jest przyroda – przyrodników, którzy chętnie i bezinteresownie dzielili się swoimi obserwacjami i wiedzą przyrodniczą; obrońców lokalnej przyrody, którzy podejmowali wszelkie możliwe działania, by ją ocalić w sytuacjach konfliktowych; osoby wrażliwe na los zwierząt, podejmujące się opieki nad osobnikami chorymi, bądź akceptujące trudną obecność tych zwierząt w swoich domach; sprzymierzeńców ochrony przyrody wśród urzędników różnych szczebli; wspaniałych animatorów i edukatorów przyrodniczych, w tym nauczycieli.

Wszystkim tym osobom chcielibyśmy serdecznie podziękować za współpracę i zaangażowanie w działania na rzecz ochrony przyrody!

Dyrektor
Jerzy B. Parusel


FOTOREPORTAŻ
z seminarium jubileuszowego Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

0 PowitanieUczestnikow JerzyParusel 2018 05 16 fotKSokol

Dyrektor Jerzy B. Parusel wita uczestników seminarium jubileuszowego (fot. Krzysztof Sokół)

1 ZlotaHonorowaOdznaka StanislawGmitruk 2018 05 16 fotKSokol

2 ZlotaHonorowaOdznaka StanislawGmitruk 2018 05 16

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Stanisław Gmitruk, wręcza dyrektorowi Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska dyplom i Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego (fot. Krzysztof Sokół)

3 AdresyOkolicznosciowe WitoldKlimza 2018 05 16 fotKSokol

Adres okolicznościowy w imieniu Zarządu Województwa Śląskiego składa Witold Klimza (fot. Krzysztof Sokół)

4 AdresyOkolicznosciowe PrzemyslawSkrzypiec 2018 05 16 fotKSokol

Adres okolicznościowy w imieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach składa Przemysław Skrzypiec (fot. Krzysztof Sokół)

5 AdresyOkolicznosciowe AleksandraPiela 2018 05 16 fotKSokol

Adres okolicznościowy w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta składa Kazimiera Piwko (fot. Krzysztof Sokół)

6 AdresyOkolicznosciowe WojciechCzech 2018 05 16 fotKSokol

Krótkie przemówienie byłego wojewody katowickiego, Wojciecha Czecha, współtwórcy Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (fot. Krzysztof Sokół)

7 Koncert SylwesterSzweda 2018 05 16 fotAgKloczkowska

Koncert Sylwestra Szwedy z grupy "U Pana Boga za piecem" (fot. Agata Kloczkowska)

8 Referat JerzyParusel 2018 05 16 fotAgKloczkowska

Pierwszy referat "Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska – 25 lat w służbie ochrony przyrody" wygłosił dyrektor dr Jerzy B. Parusel (fot. Agata Kloczkowska)

9 Referat MiroslawSyniawa 2018 05 16 fotAgKloczkowska

Drugi referat "Z dziejów ochrony przyrody na Górnym Śląsku" wygłosił Mirosław Syniawa (fot. Agata Kloczkowska)

10 Referat JerzySzwagrzyk 2018 05 16 fotAgKloczkowska

Trzeci referat "Naukowe podstawy ochrony przyrody" wygłosił prof. Jerzy Szwagrzyk (fot. Agata Kloczkowska)

11 Referat PrzemyslawSkrzypiec 2018 05 16 fotKSokol

Czwarty referat "Zarządzanie ochroną przyrody w województwie śląskim" wygłosił Przemysław Skrzypiec z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (fot. Krzysztof Sokół)

12 Referat AndrzejJermaczek 2018 05 16 fotAgKloczkowska

Piąty referat "Organizacje pozarządowe w ochronie polskiej przyrody – ich rola i znaczenie oraz osiągnięcia i ograniczenia" wygłosił dr Andrzej Jermaczek z Klubu Przyrodników w Świebodzinie (fot. Agata Kloczkowska)

13 Wywiad RadioKatowice 2018 05 16 fotKSokol

Dyrektor Centrum udziela wywiadu dziennikarce z Radia Katowice (fot. Krzysztof Sokół)

14 RejestracjaWydawnictwa 2018 05 16 fotKSokol

Stoisko z wydawnictwami Centrum oraz punkt rejestracji dla uczestników seminarium (fot. Krzysztof Sokół)

16 Wystawa 2018 05 16 fotKSokol

Uczestnicy seminarium na wystawie fotograficznej „Przyroda w naszych obiektywach”, ukazującej wybrane zdjęcia pracowników Centrum oraz fotoreportaż o pracownikach Centrum „My w naszych obiektywach", w holu Sali Sejmu Śląskiego (fot. Krzysztof Sokół)


Podziel się ze społecznością

×