PDF

Podziękowania

Redakcja strony | aktualizacja: 15 kwiecień 2021

Z dniem 31 grudnia 2020 roku pracę w Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska zakończył Pan dr Jerzy B. Parusel, współtwórca i organizator jednostki, który funkcję dyrektora Centrum pełnił od listopada 1994 roku.

wybrane Fot 10

W krótkiej internetowej formule artykułów nie sposób wymienić wszystkich podjętych przez Pana dra Jerzego Parusela działań na rzecz przyrody. Do Jego najważniejszych osiągnięć zawodowych w okresie kierowania Centrum należą:

  • zainicjowanie i rozwijanie regionalnych baz danych o przyrodzie,
  • zainicjowanie i opracowywanie regionalnych czerwonych list gatunków i zbiorowisk roślinnych,
  • znaczący udział w tworzeniu Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000” w województwie śląskim oraz w opracowywaniu dla nich planów zadań ochronnych,
  • podjęcie wieloletnich programów badań i monitoringu oraz czynnej ochrony wybranych gatunków, w szczególności żubrów linii pszczyńskiej, liczydła górskiego i marsylii czterolistnej,
  • zainicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do powstania „Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030” (przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego w roku 2012) oraz koncepcji korytarzy ekologicznych w województwie śląskim, wprowadzonej do planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
  • zainicjowanie i rozwijanie regionalnej bibliografii i biblioteki przyrodniczej oraz koordynowanie działalności wydawniczej (jako redaktor naczelny) i stron internetowych Centrum,
  • aktywne uczestnictwo w regionalnym, krajowym i międzynarodowym życiu naukowym, członkostwo w towarzystwach naukowych, autorstwo lub współautorstwo ponad 500 publikacji, w tym około 220 artykułów naukowych, w czasopismach krajowych i zagranicznych,
  • zainicjowanie i prowadzenie regionalnej edukacji przyrodniczej dla dzieci i młodzieży, w tym programów artystyczno-przyrodniczych.

Pracując na rzecz ochrony przyrody, Pan dr Jerzy Parusel uczestniczył w pracach Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, Regionalnej Rady ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk czy Krajowego Komitetu Sterującego Konwencji Karpackiej, pełnił funkcję eksperta ds. monitoringu siedlisk oraz nieustannie interweniował i wspierał inicjatywy społeczne w sprawach dotyczących ochrony przyrody.

Całą Jego pracę cechowała determinacja i zaangażowanie, które wypływały z wielkiej pasji i szacunku dla przyrody.

W imieniu swoim oraz wszystkich pracowników jednostki pragnę serdecznie podziękować Panu dyrektorowi Jerzemu Paruselowi za wieloletnie kierowanie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska oraz pracę dla dobra przyrody i społeczeństwa Województwa Śląskiego.

dr Michał Romańczyk
p.o. Dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

wybrane Fot 6

Pobór liści marsylii czterolistnej w dolinie Laborcy na Słowacji do badań genetycznych (2008)

wybrane Fot 13

Sprzątanie śmieci w rezerwacie przyrody „Ochojec” w Katowicach (2017)

wybrane Fot 11

Konferencja z okazji 20-lecia Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach (2014)

wybrane Fot 16

Pracownicy i dyrektor Centrum na Sali Sejmu Śląskiego z okazji przyznania Centrum Złotej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2018)

wybrane Fot 17 ZlotaHonorowaOdznaka StanislawGmitruk 2018

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Stanisław Gmitruk, wręcza dyrektorowi Centrum dyplom i Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2018)

wybrane Fot 15

Wręczenie Złotej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego (Sala Sejmu Śląskiego, 2018)

Zdjęcia ilustracyjne: Archiwum Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

Podziel się ze społecznością

×