PDF

Informacja o środowisku

Agnieszka Wower | aktualizacja: 25 styczeń 2022

Szczegółowe informacje na temat zasad udostępnia informacji o środowisku i jego ochronie zamieszczone są w portalu internetowym Ministerstwa Środowiska - Ekoportalu.

Ekoportal 1

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska gromadzi informacje o przyrodzie województwa śląskiego (stanie zachowania, walorach, ochronie, zagrożeniach, rekultywacji, użytkowaniu) w formie elektronicznych baz danych oraz opracowań własnych i zleconych. Prowadzi także bibliografię przyrodniczą oraz gromadzi i udostępnia zbiory biblioteczne dotyczące przyrody regionu.

UWAGA! Jeżeli wnioskodawca nie zamierza ponownie wykorzystywać pozyskanej informacji o środowisku wówczas składa wyłącznie wniosek o udostępnienie informacji o środowisku, w przeciwnym wypadku należy złożyć wniosek o udostępnienie/przekazanie i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (wzory wniosków zamieszczono poniżej).

Udostępnianie informacji o środowisku

Wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie odbywa się na podstawie "Regulaminu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie" (Zarządzenia wewnętrznego nr 3/2017 dyrektora Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie) oraz przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej Ustawy).

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie obejmuje:

 • Dostęp do dokumentów – udostępnienie określonego, wskazanego przez wnioskodawcę dokumentu (piśmienniczego, niepiśmienniczego, elektronicznego) zawierającego określone informacje.
 • Dostęp do informacji – udostępnienie samej informacji, bez względu na źródło w którym ona się znajduje. Może to być informacja specjalnie w tym celu spreparowana na podstawie wielu dokumentów lub innych źródeł (np. wiedzy osób zatrudnionych w Centrum).

Udostępnieniem informacji jest:

 • ustne przekazanie informacji,
 • wgląd do danego dokumentu w siedzibie Centrum,
 • umożliwienie sporządzenia kopii (wydruk komputerowy, kserokopia, zapis na płycie CD/DVD, wykonanie zdjęcia przeglądanych dokumentów),
 • przekazanie kopii (listownie, pocztą elektroniczną, samodzielny odbiór w siedzibie Centrum).

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 6 Ustawy, Centrum może odmówić udostępnienia informacji (dokumentów lub danych), jeżeli ich udostępnienie mogłoby naruszyć stan środowiska, którego informacja dotyczy, w szczególności przez ujawnienie ostoi lub siedliska roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową. Decyzje o udostępnieniu danych o gatunkach, siedliskach i elementach przyrody nieożywionej rzadkich i zagrożonych oraz zakres udostępnianej informacji mają zatem charakter indywidualny.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które zostały opracowane lub są w posiadaniu Centrum, dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Centrum oraz Ekoportalu (szczegółowe karty informacyjne, zawierające dane umożliwiające wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów). Dokumenty takie można również wyszukiwać w internetowym katalogu zbiorów bibliotecznych Centrum.

Publicznie dostępne wykazy danych Centrum
Karty informacyjne w Ekoportalu
Katalog zbiorów bibliotecznych

W celu uzyskania informacji o środowisku należy wypełnić odpowiedni formularz wniosku (art. 12 ust. 1 Ustawy). Wymóg ten dotyczy również organów administracji.

Wzory wniosków:

Wniosek może być złożony m.in. pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu.

Odpowiedź udzielana jest na piśmie w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku (art. 14 ust. 1 Ustawy). W uzasadnionych przypadkach, określonych w art. 14 ust. 2 Ustawy, termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy.

Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku (art. 12 ust. 2 pkt 1 Ustawy).

Dokumenty, o których dane są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach - na stronie BIP Centrum oraz Ekoportalu, udostępnia się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku (art. 14 ust. 3 oraz art. 21 ust. 1 Ustawy).

Zainteresowany może zapoznać się z oryginałami dokumentów jedynie w siedzibie Centrum, nie są one wypożyczane i nie mogą być wynoszone „na zewnątrz”.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy informacji nie będącej w posiadaniu i nieprzeznaczonej dla Centrum, wniosek ten zostanie niezwłocznie:

 • przekazany organowi, w którego posiadaniu znajduje się żądana informacja lub dla którego informacja ta jest przeznaczona, powiadamiając o tym wnioskodawcę,
 • zwrócony wnioskodawcy, jeżeli nie można ustalić organu, o którym mowa powyżej.

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych określa regulamin wewnętrzny (Zarządzenie wewnętrzne dyrektora Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska nr 2 z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie regulaminu udostępniania zbiorów bibliotecznych Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska). Szczegółowe informacje na temat zasad udostępniania zbiorów bibliotecznych znajdują się w zakładce Biblioteka.

Centrum może w drodze decyzji odmówić udostępnienia całości lub części informacji będących przedmiotem wniosku, w przypadkach określonych w art. 16 Ustawy. Decyzja taka zamieszczana jest w publicznie dostępnym wykazie na stronie BIP Centrum (art. 21 ust. 2 pkt 1 Ustawy) oraz Ekoportalu.

Ponowne wykorzystywanie informacji o środowisku

Zasady i tryb udostępniania/przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania (w tym informacji o środowisku), warunki ponownego wykorzystywania informacji, zasady ustalania opłat oraz wzory wniosków określa "Regulamin ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska" (Zarządzenie wewnętrzne nr 5/2017 Dyrektora Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego) oraz, w niektórych przypadkach, umowa o udzielenie (wyłącznego) prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

Informacja sektora publicznego - każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia (m.in. w postaci papierowej i elektronicznej), będąca w posiadaniu pomiotów wymienionych w Ustawie z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego  (dalej "Ustawa"). Szersze pojęcie niż "informacja publiczna".

Ponowne wykorzystywanie - wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Uwaga! Ponowny wykorzystywaniem nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań. W przypadku gdy ponowne wykorzystywanie jest dokonywane przez użytkowników będących podmiotami wykonującymi zadania publiczne w ramach działalności wykraczającej poza realizację takich zadań, warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie określa się na takich samych zasadach jak w przypadku innych użytkowników.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji (sektora publicznego) o środowisku, udostępnionych w systemie teleinformatycznym Centrum lub w inny sposób, bądź przekazanych przez Centrum na wniosek (ograniczenia określa Ustawa).

Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej (adres korespondencyjny Centrum). Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania (wyjątkowo do 2 miesięcy z podaniem przyczyny). Po rozpatrzeniu wniosku Centrum składa wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informuje o braku takich warunków oraz podaje wysokości opłat za ponowne wykorzystanie, bądź podejmuje decyzję odmowną w przypadkach określonych Ustawą.

Uwaga! Wnioskodawca musi być osobą pełnoletnią i musi podać pełne imię i nazwisko. Osoba składająca wniosek powinna być uprawniona do reprezentacji osoby prawnej, tak aby prawo do ponownego wykorzystywania informacji (sektora publicznego) o środowisku uzyskał nie wnioskodawca, jako osoba fizyczna, lecz osoba prawna, która bazując na otrzymanej informacji, planuje tworzyć dobra lub usługi o wartości dodanej. W takim przypadku, należy załączyć potwierdzenie, że osoba składająca wniosek jest uprawniona do reprezentacji osoby prawnej.

Wzory wniosków:

 • Wniosek o udostępnienie/przekazanie i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego: format PDF, format DOC
  (dotyczy sytuacji, gdy wnioskodawca chce pozyskać informację o środowisku w celu jej ponownego wykorzystywania)
 • Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego: format PDF, format DOC
  (dotyczy sytuacji, gdy wnioskodawca posiada już informację o środowisku, która ma być objęta ponownym wykorzystywaniem, a celem wniosku jest uzyskanie rozstrzygnięcia w przedmiocie dopuszczalności oraz warunków lub opłat za ponowne jej wykorzystywanie)
 • Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego dla podmiotów wykonujących zadania publiczneformat PDF, format DOC
  (dotyczy przypadku, gdy ponowne wykorzystywanie jest dokonywane przez użytkowników będących podmiotami wykonującymi zadania publiczne w ramach działalności wykraczającej poza realizację takich zadań)

Uwaga! Centrum nie jest zobowiązane do tworzenia informacji o środowisku, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Opłaty za udostępnianie informacji

Dostęp do informacji o środowisku jest bezpłatny, jednak jeżeli wskazany we wniosku sposób udostępnienia lub konieczność przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku  wiąże się z dodatkowymi kosztami, Centrum pobiera od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Podmiot zobowiązany, czyli Centrum, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, bądź długiego czasu. Sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego wniosku wskazuje się na żądanie wnioskodawcy.

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne (art. 26 ust. 1 Ustawy), gdy:

 • przekazanie informacji nastąpiło ustnie,
 • informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie, a dokumenty zostały wyszukane i przejrzane w siedzibie Centrum.

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne (art. 26 ust. 2 oraz art. 27 Ustawy), gdy:

 • informacji należało wyszukać,
 • informacja wymagała przekształcenia w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie,
 • sporządzone zostały kopie dokumentów lub danych (wydruk, kserokopia),
 • sporządzone kopie dokumentów lub danych zostały przesłane wnioskodawcy.

Uwaga! W przypadku gdy ponowne wykorzystywanie jest dokonywane przez użytkowników będących podmiotami wykonującymi zadania publiczne w ramach działalności wykraczającej poza realizację takich zadań, warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie określa się na takich samych zasadach jak w przypadku innych użytkowników.

Wysokość opłat 

 1. Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli informacja wymaga wyszukania do 10 dokumentów (piśmienniczych, niepiśmienniczych, elektronicznych). Jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż 10 dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc kwotę 5 zł przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1. Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie Centrum dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie (zamieszczonym w BIP oraz Ekoportalu) jest bezpłatne.
 2. Opłata za przekształcenie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.
 3. Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej na nośniku danych, pobiera się opłatę w wysokości 1,50 zł za płytę DVD oraz 1,40 zł za płytę CD.
 4. Po uzgodnieniu z osobą wnioskującą, pobiera się opłatę równą kosztowi zakupu nośnika, jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji na nośniku innym niż płyta CD lub DVD.
 5. Po udostępnieniu informacji nośnik stanowi własność wnioskującego.
 6. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych wynoszą:
  • 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej w formacie 210mm x 297mm (A4),
  • 0,30 zł za stronę kopii czarno-białej w formacie 297mm x 420mm (A3),
  •  1,50 zł za stronę kopii kolorowej w formacie 210mm x 297mm (A4)
 7. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztowa pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, który obsługuje Centrum, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.
 8. Opłaty, o których mowa w powyższych punktach, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wysokości opłaty, przez wpłatę do kasy, na rachunek bankowy Centrum lub przy odbiorze przesyłki. Dodatkową opłatę przy odbiorze przesyłki uiszcza również wnioskujący.

Rachunek bankowy Centrum:
Santander Bank Polska S.A.
nr rachunku: 37 1500 1445 1214 4003 4418 0000

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001, Nr 112, poz. 1198 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.),
 • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. 2010, Nr 186, poz. 1249),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. 2010, poz. 1415), zmienione Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. 2022, poz. 120),
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016, poz. 352).
Załączniki:
Pobierz plik (cdpgs_zwnr3_IoS_2017.pdf)cdpgs_zwnr3_IoS_2017.pdf[Regulamin udostępniania informacji o środowisku]920 kB
Pobierz plik (cdpgs_zwnr3_zal2_2017_wniosek.pdf)cdpgs_zwnr3_zal2_2017_wniosek.pdf[Wniosek o udostępnienie IoS]258 kB
Pobierz plik (cdpgs_zwnr3_zal3_2017_wniosek-admin.pdf)cdpgs_zwnr3_zal3_2017_wniosek-admin.pdf[Wniosek o udostępnienie IoS dla administracji]215 kB
Pobierz plik (cdpgs_zwnr5_PWISP_2017.pdf)cdpgs_zwnr5_PWISP_2017.pdf[Regulamin ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego CDPGŚ]850 kB
Pobierz plik (cdpgs_zwnr5_zal1_PWISP_2017_wniosek.pdf)cdpgs_zwnr5_zal1_PWISP_2017_wniosek.pdf[Wniosek o udostępnienie i ponowne wykorzystywanie ISP]264 kB
Pobierz plik (cdpgs_zwnr5_zal2_PWISP_2017_wniosek.pdf)cdpgs_zwnr5_zal2_PWISP_2017_wniosek.pdf[Wniosek o ponowne wykorzystywanie ISP]259 kB
Pobierz plik (cdpgs_zwnr5_zal3_PWISP_2017_wniosek.pdf)cdpgs_zwnr5_zal3_PWISP_2017_wniosek.pdf[Wniosek o ponowne wykorzystywanie ISP dla podmiotów wykonujących zadania publiczne]305 kB

Podziel się ze społecznością

×